LT EN RU
Darbo taryba / Darbo reglamentas
Atgal
Nariai |  Rezervas |  Darbo reglamentas |  Naujienos |  Kontaktai | 

AB „Panevėžio keliai“ darbo tarybos darbo reglamento esminės nuostatos

 

 • AB „Panevėžio keliai“ darbo taryba – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.
 • Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja darbo tarybų veiklą.
 • Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų įmonės darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų.
 • Darbo taryba savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų.
 • Darbo tarybai vadovauja pirmininkas. Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint atlikti savo funkcijų, šias funkcijas atlieka darbo tarybos pirmininko pavaduotojas.
 • Posėdis yra pagrindinė darbo tarybos veiklos forma. Posėdžiai šaukiami darbo tarybos pirmininko, o jam laikinai negalint eiti pareigų, – kitų narių iniciatyva.
 • Darbo tarybos pirmininko kvietimu darbo tarybos posėdžiuose gali dalyvauti darbdaviui atstovaujantys asmenys, darbuotojai ar kiti asmenys.
 • Darbo tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 darbo tarybos narių.
 • Darbo tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo posėdžio dienos pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 • Klausimus svarstymui darbo tarybos posėdyje turi teisę pateikti darbo tarybos nariai, darbdavys ir darbuotojai. Darbdavys ir darbuotojai prašymus svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje pateikia elektronine forma el. paštu: PKdarbotaryba@gmail.com arba raštu per bendrovės sekretorę. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas.
 • Prašymus priima ir registruoja darbo tarybos sekretorius. Apie įregistruotą prašymą darbo tarybos sekretorius nedelsiant informuoja darbo tarybos pirmininką.
 • Jeigu prašyme teikiamas svarstyti klausimas nepriklauso darbo tarybos kompetencijai, darbo tarybos pirmininkas per tris darbo dienas nuo prašymo įregistravimo, nurodydamas motyvus, grąžina prašymą jį padavusiam asmeniui. Jeigu klausimas pateikiamas nesilaikant šio reglamento nustatytų reikalavimų, darbo tarybos pirmininkas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo įregistravimo gali grąžinti prašymą jį padavusiam asmeniui ir, nurodydamas motyvus, prašo klausimo nebeteikti arba prašymą papildyti.
 • Prašyme turi būti pateikiami duomenys apie prašymą teikusį asmenį: vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, kontaktinis telefono Nr. Jeigu gautas prašymas yra anoniminis, jis gali būti nesvarstomas.
 • Reglamento nustatyta tvarka pateiktus klausimus darbo tarybos pirmininkas įtraukia į darbo tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, nusprendžia dėl į posėdį kviečiamų asmenų ir, suderinęs su darbo tarybos nariais bei į posėdį kviečiamais asmenimis, nustato darbo tarybos posėdžio laiką ir vietą.
 • Darbo tarybos posėdis rengiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo svarstyti  klausimą darbo tarybos posėdyje įregistravimo. Jeigu paprašoma prašymą papildyti, šiame punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo papildyto prašymo įregistravimo dienos.
 • Apie šaukiamo darbo tarybos posėdžio vietą ir laiką darbo tarybos nariams, darbdaviui ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims pranešama ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas.
 • Į posėdį kviečiamiems asmenims darbo tarybos sekretorei nurodytais elektroninio pašto adresais išsiunčiamas posėdžio darbotvarkės projektas.
 • Darbo tarybos posėdžiai paprastai vyksta darbo metu. Darbo tarybos posėdžiui pirmininkauja darbo tarybos pirmininkas, kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas.
 • Darbo tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu dalyvaujančių darbo tarybos narių paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
 • Darbo tarybos nutarimai ir kita viešintina informacija apie darbo tarybos veiklą skelbiami darbo tarybos skyrelyje AB „Panevėžio keliai“ tinklalapyje, taip pat gali būti viešinami kitais būdais.
Į viršų